Pharaoh Hounds

Faraohund, lite om rasen

Den här typen av hundar finns avbildade bl.a i pyramiderna där de äldsta bilderna är daterade till ca 4000 fKr.
De omnäms också i flera inskriptioner, de finns avbildade på mosaiker i det forna Kartago och ingen som idag har sett Faraohunden och dess kusinraser kan tvivla på att guden Anubis var just en av dessa hundar.
Rent logiskt vad kan väl vara mer passande att vakta dödsriket än en hund? Förutom Egypten så finns lämningar efter de antika vinthundslika hundarna med ståndöron i stort sett runt hela Medelhavet.
Dessa hundar som var högt skattade jakthundar har troligtvis fått följa med de feniciska köpmännen som handelsvaror, som gåvor eller kanske som rent sällskap på resorna.
Klart är dock att den här typen av hundar blivit kvar på öarna i och runt medelhavet samt på ögrupper runt Afrikas nordkust där de sannolikt har bevarats till dags dato relativt rena men med lokala typskillnader och variationer.

Det som vi kom att kalla Faraohund är hundar som finns på Malta, som också räknas som rasens hemland, de har under årtusenden varit maltesernas högt skattade jakthundar.
De har på Malta främst använts till jakt på kanin assisterade av illrar. På Malta heter rasen Kelb tal Fenek som just betyder kaninhund.
Ungefär samtidigt i början på 1960 talet exporterades de första kända Kelb tal Feneks från öarna på Malta till Amerika och England för att sedan så sakteliga finna sin väg till hundälskare världen över.
Faraohunden är idag främst en sällskapshund samtidigt som det är en populär utställningshund.
De är lika kvicka i huvudet som i benen och därför gillar de aktiviteter med fart i såsom lure coursing och kapplöpning.
Till lydnad och agility passar Faraohunden utmärkt då den är snabbtänkt, lättlärd, snabb, smidig och tycker om att lära sig saker, deras självständighet gör dock att de inte
alltid lyder, det kan ju för stunden upptäckas något mer intressant. Detta är något man får räkna med.
På senare år har flera Faraohundar prövat på Viltspår något som visat sig vara en aktivitet mycket lämpad för rasen.

Till sitt sätt skall Faraohunden vara en glad och vänlig hund i sitt umgänge med såväl människor som andra hundar.
Med lika översvallande glädje som Faraohunden kan bemöta sin omgivning med, lika ointresserat och arrogant kan den vara om andan
faller på Faraohunden kan uppvisa en reserverad sida mot främmande människor vilket inte skall förväxlas med rädsla något som absolut inte är önskvärt.
Mot familj och vänner har de en innerlig och nära relation, de älskar att vara med och vill gärna ha mycket kroppskontakt genom kel och gos eller bara genom att ligga tätt intill under vila.
Deras ofta mycket starka jaktinstinkt gör att de ofta är svåra att ha lösa och att de kräver träning och vana för att fungera med andra husdjur.
Som valp och unghund är Faraohunden mycket livlig men som vuxen skall Faraohunden ha en väl fungerande på och av knapp dvs. pigg och aktiv
när det gäller (ursprunglig snabb explosiv hetsjakt där hundarna ger allt under själva jakten) och däremmellan skall den vara lugn (vila för att samla energi).
Faraohundarna mognar som regel sent både fysiskt och mentalt i gengälld håller dig sig pigga och vid god vigör långt upp i åren, att en Faraohund blir 15 år är inte helt ovanligt.
Faraohunden räknas som en frisk ras. En vuxen Faraohund kräver normal motion och aktivering samt minimal skötsel i övrigt då det i princip bara är klor och tandsten som skall hållas efter.
När Faraohunden fäller sin päls fäller den allt på en gång och tappar däremellan mycket lite hår.

Pharaoh hound, breed info.

What we today call the Pharaoh Hound is one of several breeds that are likely to have a portion of their origin include in ancient Egypt. Dogs of this type are depicted bl.ai pyramids in which the oldest is dated around 4000 BC. The ratios mentioned in inscriptions, and no one today has seen the Pharaoh dog and its cousin breeds can doubt that the god Anubis was just one of these dogs. What could be more fitting to guard the grave than a dog? Besides Egypt, there are remnants of the ancient tuck dogs with prick ears almost all around the Mediterranean. These dogs were prized hunting dogs have probably been allowed to go with the Phoenician merchants who traded goods, as gifts, or perhaps as purely companion on trips. But it is clear that this type of dogs are left on the islands in and around the Mediterranean and the islands around Africa’s north coast where they are likely to have been preserved to date, relatively clean, but with local variations in type, size and colour. What we came to call Pharaoh Hound dogs are found in Malta, which also counts as the county of origin, they have for millennia been the Maltese prized hunting dogs. They have in Malta, mainly used for hunting rabbits assisted by ferrets. In Malta, the breed is called Kelb tal Fenek speech for itself It just means rabbit dog. About the same time in the early 1960s, exported the first known Kelb tal Feneks from the islands of Malta to the United States and England and then slowly find their way to dog lovers worldwide. Pharaoh dog is now mainly a companion dog while it is a popular show dog. They are as nimble in the head as the legs and, therefore, like the tasks with speed such as in lure coursing and racing. For obedience and agility fits Pharaoh dog excellent as it is quick-witted, quick learner, fast, agile and likes to learn, their autonomy, mean that they do not always obey, that could mean for now discovered something more interesting. This is something to be expected. In recent years, several Pharaoh Dogs tried Tracking, which proved to be a task well suited for the breed. To his way to Pharaoh dog be a happy and friendly dog in his dealings with both people and other dogs. With the same exuberance as Pharaoh dog can respond to its environment, just as uninterested and arrogant, it can be if it’s your day Pharaoh dog can have a dedicated page to strangers which is not to be confused with fear something that is not desirable. In family and friends, they have an intimate and close relationship, they love to be involved and would like to have a lot of body contact, cuddles and gos or just by lying close to the rest. Their often very strong hunting instinct makes them often difficult to have loose and that they require training, and experience to work with other pets. As a puppy and young dog is Pharaoh dog very lively but as an adult the Pharaoh dog have a fully functional on and off button that is, alert and active (initial rapid explosive frenzy which the dogs give everything for the hunt) and in the meanwhile there shall be peace (rest in order to gather energy). Pharaoh dogs mature late, as a rule, both physically and mentally In return keeps you alert and in good health well into old age, that a Pharaoh Hound gets 15 years is not unusual. Pharaoh dog count as a healthy breed. An adult Pharaoh Hound requires normal physical activity, and activation and minimal care in other cases when it is in principle only claws and teeth to be held after. When Pharaoh dog sheds its fur shed it all at once and drop in between very little hair.